Landskap - prärie - pussel på nätet

Prärie kallas de stora grässlätter som finns i centrala Nordamerika, framför allt i Great Plains-området. I dag utnyttjas största delen av prärien för odling och boskapsskötsel. De större områden där den ursprungliga präriens karaktäristiska flora och fauna bevarats är få, men dessa sällsynta områden representerar en för Nordamerika mycket speciell naturtyp och ekosystem.

Då prärie förekommer från Alberta, Saskatchewan och Manitoba i Kanada till Texas i USA har olika prärieområden beroende på geografiskt läge varierande klimat, men generellt råder på prärien ett kontinentalt klimat med ringa nederbörd och stora temperaturskillnader.

Sommaren kan vara väldigt varm och vintern väldigt kall, beroende på avsaknaden av närliggande stora vattenmassor, något som annars skulle ha jämnat ut temperaturen mellan årstiderna.

Nederbörden är för liten för att träd skall kunna växa i någon större mängd och vegetationen domineras istället av gräs. Det är även ofta blåsigt på prärien, vilket ökar avdunstningen. Eftersom återkommande torka och enstaka skyfall är vanligt på prärien så har de gräs som växer där utvecklat ett stort rotsystem. Gräset lider mindre skador från torka än de jordbruksgrödor som ofta ersatt dem, eftersom de djupa rötterna hjälper gräset att nå vatten även i de torraste tider. Rotsystemet hindrar också jorderosion genom att de binder jorden till sig och förhindrar avrinning av jorden.