Образование - Карта - онлайн пъзели

Географската карта е умалено мащабно и математически определено изображение на земната повърхност или част от нея, нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци. За разлика от плана в изработването ѝ се взима предвид кривината на Земята. Мащабът варира в по-големи граници. Понеже изобразяването на земната повърхност става върху плоскост, мащабът в отделните части на картата не е еднакъв поради кривината на Земята.

Елементи на картата

Картографско съдържание – това е главният елемент на картата, представляващ картографираната територия.

Математична основа на картата – Включва мащаба, вътрешната рамка, картографската мрежа от меридиани и паралели, координатната мрежа.

Допълнително съдържание – съдържа външната рамка, заглавие, легенда, фотоснимка, диаграми, врезки.

Класификация на картите

Според съдържанието:

Общогеографски – карти, които изобразяват точно определен елемент от географията на изобразяваната територия. Например: хидрография, релеф, почви и растителност, населени места, пътища.

Тематични – карти, които изобразяват елементите от определена тема.

Карта на света онлайн пъзелКОЛУМБИЙСКА КАРТА онлайн пъзелПолитическа карта на Европа онлайн пъзелАМЕРИКАНСКИ КОНТИНЕНТ онлайн пъзелКъщата ми - Полша онлайн пъзелПРОГРАМИРАНЕ онлайн пъзелaurelie3 онлайн пъзелКарта на Хондурас. онлайн пъзелФотосинтеза онлайн пъзелГодина, време и литургични цветове онлайн пъзелПланинско спасяване онлайн пъзелден на околната среда онлайн пъзелТектонични плочи онлайн пъзелКарта Европа онлайн пъзелРегиони на Еквадор онлайн пъзелПъзел за мир онлайн пъзелКарта на Европа онлайн пъзелПриродни региони онлайн пъзелКАРТА - АФРИКАНСКИ КОНТИНЕНТ онлайн пъзелТЕКТОНИКА НА ПЛОЧИТЕ онлайн пъзелЦентрална Америка онлайн пъзелПровинции и столици на Еквадор онлайн пъзелМечти и мисли онлайн пъзелБЕРЛИНСКАТА СТЕНА онлайн пъзел
Южна Америка онлайн пъзелКОНТИНЕНТ АМЕРИКА онлайн пъзелПангея и чинии онлайн пъзелАтмосфера онлайн пъзелРегиони на Колумбия онлайн пъзелтанграм фигура онлайн пъзелскелет онлайн пъзелДа опитаме. онлайн пъзелВоден цикъл онлайн пъзелКарта на Полша онлайн пъзелКАРТА НА ЕВРОПА онлайн пъзелАФРИКАНСКИ СТРАНИ онлайн пъзелПриродни райони на онлайн пъзелнаточвам брадвата онлайн пъзелКарта на Канада. онлайн пъзелСветът онлайн пъзелКарта на света онлайн пъзелКарта на Полша онлайн пъзелОбласти на Бродман онлайн пъзелМанаби и неговите кантони онлайн пъзелМеждународни трудности онлайн пъзелКарта на САЩ (карта на САЩ) онлайн пъзелОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА онлайн пъзелДИСКРИМИНАЦИЯ онлайн пъзел