Пейзажи - Долина - онлайн пъзели

Долината е вдлъбната релефна форма с линейно издължен профил и общ (не винаги постоянен) наклон от по-високото начало към по-ниския край. Може да се получи вследствие на действието на ендогенни (вътрешни) релефообразуващи сили като земетресения и тектонски движения, както и вследствие на екзогенни (външни) сили като течаща вода, движение на ледници и други. Обичайно е да съществува главна долина, а към нея да има приточни долини, които общо образуват долинна мрежа – най-общо тя отговаря на речната мрежа, която реките от тези долини създават.

Основни видове

Най-големите долини са с тектонски произход, резултат от пропадане и издигане на горните земни пластове. Те се наричат структурни долини. Могат да имат произволна форма. Обикновено са допълнително дооформяни и преудълбавани от реките и ледниците, при което започват да се различават. Според напречния долинен профил се оформят V-образни или U-образни долини.

V-образни долини

Те са резултат от дейността на постоянно течащите води, тоест на реките. Могат да имат различно стръмни страни, но дъното е тясно и често съвпада с речното легло.