Människor - Ögonfrans - pussel på nätet

Andmat är en grupp växter bestående av vanlig andmat (Lemna minor), kupandmat (Lemna gibba), korsandmat (Lemna trisulca, dialektalt i Skåne kallas denna art Anna-mad = danskans andemad) och storandmat (Spirodela polyrhiza). De har tidigare räknats till en egen familj Lemnaceae, men räknas enligt APG II som en underfamilj Lemnoideae i familjen kallaväxter (Araceae).

Hos en Lemna kan inte stam och blad i vanlig mening urskiljas, utan individen är en liten rund eller avlång, platt eller kullrig skiva, som hos korsandmat lever nedsänkt i sötvatten och hos de övriga flyter på vattenytan. Dessutom finns en trådrot (eller hos storandmat en knippa sådana) som hänger fritt i vattnet utan att nå bottnen och som har en stor, rymlig rotmössa i spetsen. En så enkel byggnad hos vegetationsorganen påminner om de primitiva kryptogamernas bål, som hos exempelvis levermossorna och vissa alger, emellertid visar förekomsten av en rot att Lemna hör till kärlväxterna. Till detta kommer att detta släkte i sina fruktifikativa organ liknar Calla.

Lemna-arterna blommar så sällan att de flesta botanister aldrig sett ens den vanligaste, vanlig andmat, i blomning. I kanten av den lilla skivlika växten visar sig blommorna som en för blotta ögat knappt synlig blomställning som består av en honblomma, som endast utgörs av en pistill, och två hanblommor, som vardera endast utgörs av en ståndare, samt ett litet hinnaktigt hölsterblad. Då den i vattnet nedsänkta korsandmaten ska blomma (vilket ytterst sällan förekommer och uppges försiggå i varmt vatten utan beskuggning), frambringar den särskilda flytindivider, som dock är så krökta att spetsen är nedböjd under vattenytan.

Frukten är hos vanlig andmat och korsandmat 1-fröig (nötlik), hos kupandmat och storandmat 2-flerfröig.