Kwiaty - botanikapuzzle online

Botanika ( biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina ), roślinoznawstwo – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

Podobnie jak w przypadku innych organizmów stanowiących przedmiot badań biologii, rośliny badane są na każdym poziomie ich organizacji: od molekuł począwszy, poprzez geny, organelle, komórki, tkanki, organy, osobniki, populacje po zbiorowiska roślinne. Na każdym z tych poziomów botanicy zajmują się poznaniem klasyfikacji (taksonomii), struktury (anatomii i morfologii) oraz zasad funkcjonowania (fizjologii i socjologii) roślin.

W skład tradycyjnie pojmowanej botaniki włączana jest także nauka o grzybach (mykologia), glonach (fykologia), także o sinicach (cyjanobakteriach) i innych bakteriach (bakteriologia). Wywodzi się to z dawnych poglądów systematycznych łączących wszystkie organizmy nie należące do zwierząt w jedną grupę z roślinami.

organografia roślin – bada budowę roślin, głównie wyższych,

anatomia roślin – nauka o budowie wewnętrznej roślin,

histologia roślin – nauka o rozwoju, budowie i funkcjach tkanek,

morfologia roślin – nauka o budowie zewnętrznej roślin,

karpologia – nauka o owocach, nasionach oraz sposobach rozsiewania się roślin,

cytologia roślin – nauka o budowie wewnętrznej i funkcjach komórek roślinnych,

fizjologia roślin – nauka o procesach życiowych roślin oraz funkcjach ich organów,

biochemia roślin - nauka o związkach chemicznych i procesach ich biosyntezy w orgazmach roślinnych,

genetyka roślin – nauka o dziedziczności i zmienności roślin,

embriologia roślin – nauka o rozwoju zarodkowym roślin,

fitofenologia – nauka o związkach między warunkami klimatycznymi i porami roku, a periodycznymi zjawiskami w rozwoju roślin,

systematyka – porządkuje różnorodność roślin za pomocą systemu klasyfikacyjnego,

taksonomia roślin – klasyfikacja, nazewnictwo i hierarchizacja roślin,

paleobotanika – zajmuje się roślinami kopalnymi,

palinologia – nauka o pyłkach roślin,

geobotanika – bada relacje między roślinami i środowiskiem naturalnym,

ekologia roślin – nauka o wzajemnych oddziaływaniach roślin i ich grup ze środowiskiem,

florystyka – zajmuje się inwentaryzacją florystyczną,

fitogeografia ( geografia roślin) – bada rozmieszczenie roślin,

fitosocjologia (fitocenologia, socjologia roślin) – nauka o roślinności i organizacji zbiorowisk roślinnych,

syntaksonomia (taksonomia zbiorowisk roślinnych) – tworzy system klasyfikacyjny zbiorowisk roślinnych,

botanika stosowana – bada praktyczne zastosowanie roślin w różnych rodzajach działalności człowieka,

botanika rolna – zajmuje się problematyką roślin w rolnictwie,

botanika leśna – zajmuje się problematyką roślin w leśnictwie,

botanika rybacka – zajmuje się problematyką roślin w rybactwie,

botanika farmaceutyczna, botanika lekarska, farmakognozja – zajmuje się zastosowaniem roślin w medycynie,

historii botaniki – bada rozwój botaniki na przestrzeni dziejów.Ze względu na ograniczenie przedmiotu badań do określonych grup systematycznych lub ekologicznych roślin wyróżnia się:

agrostologię – naukę o trawach,

fykologię – naukę o glonach,

ampelografię – naukę o winorośli,

batologię – naukę o jeżynach,

briologię – naukę o mszakach,

dendrologię – naukę o drzewach i krzewach,

orchidologię – naukę o storczykach,

pterydologię – naukę o paprotnikach,

rodologię – naukę o różach.

Botanika należy do nauk podstawowych, a więc realizuje cele poznawcze.